VANNSJOKK: Holmen Slipp har normalt et vannforbruk på noen tusen kroner.
Så fikk vi et krav på 875.008,- for tre års forbruk i sommersesongen.

Denne saken handler om vannforbruket på Holmen Slipp AS i Asker kommune.
Asker kommune påstår at Holmen Slipp har hatt et forbruk på milioner av liter vann pr. år i sommersesongen i 3 år.
I en rapport utført av ingeniørfirmaet Rambøll, som dessverre kom for sent til å kunne brukes i Tingretten og Lagretten, blir det bestemt fastslått at sånne mengder vann med den infrastruktur og de dimensjoner som er på dette anlegget umulig kan ha medført et slikt forbruk. Selv med en stor lekasje som uten tvil ville vært iøynefallende og medført store ødeleggelser er dette vannforbruket vanskelig å forestille seg.

Vi ønsker at allmenheten får innsyn i hva som kan skje når en ressurssterk etat som Asker kommune ved vann og avløpseteten (AKVA) bruker høyt gasjerte advokatfirmaer for å vinne fram i en sak som i utgangspunktet kunne vært løst på en fleksibel måte. Når saken havnet i rettssystemet har kommunen snudd på sine standpunkter som man snur kappen etter vinden. Som dere sikkert skjønner er dette den lille mann (småbedriftens) kamp mot en gigant med store ressurser. 

Her er litt om saken:
I Rambølls rapport, som kun gjelder kum i nord, er det tatt med at et vannrør under brygga er fjernet og vannledningen er lagt opp på bakken, hvilket er helt riktig. Ordlyden fra kommunen: «ledningsanlegget ble ombygd»høres litt voldsomt ut for meg. (Trekkrøret ble sjekket med kamera og det ble ikke påvist noen synlige sprekker eller hull hvor det kunne rent ut vann). Ellers er det ingen endringer på anlegget utover vanlig vedlikehold. Små lekkasjer på sommervannet skjer fra tid til annen, men blir utbedret umiddelbart, enten gjør vi det selv eller rørlegger blir tilkalt. Det er interessant at kommunen mener vi snakker om feil ledningstrase, vannledningen er tegnet inn på kartet S.2 i Rambølls rapport og kartet er riktig.  

Uansett dimensjon på ledningen så er det fakta at vannet kommer inn gjennom en vannmåler som var og er 25 mm utvendig (20 mm innvendig), trykket er konstant 4,5 bar og så lenge vi hadde og har reduksjonsventil, hvor feil kan regnestykket til Rambøll bli?  Vi har aldri fått et tilsvarende regnestykke fra kommunen som viser hvor Rambøll tar feil. VA fikk rapporten til Ramøll i juni og 5-6 mann foretok en inspeksjon av vannmålerne, i juli ba vår advokat om å få en kopi av rapporten som er en setning: «Trykket ut etter de kommunale vannmålerne lå konstant på over 8,5 bar i den aktuelle vannmålerkummen SID 46528 som leverer vann til Holmen Slipp. Jeg informerte mine overordnde om dette.»
Jeg må tro at dette er kum i sør, hvor de målte trykket i en vannkran, trykket i nord, hvor de også var, er ikke nevnt.

Vedlegger det første svaret vi fikk fra Rambøll som vi dessverre ikke fikk med i Lagretten hvor de går utfra at det er 8,0 kg vanntrykk ( i stedet for 4,5.) Dette kunne jo Asker Vann og Avløp har regnet ut selv….
Når en ser på side 6 og 7 i Rambøll sin hovedrapport fra 20.desember 2016 tar det for seg akkurat det med at 25mm sommervannrør i trekkerør er fjernet og erstattet med en ny sommervannledning som ligger åpent frem til vannkran vede truck kai.

Et sitat av Hr. Adamsen fra VA i et møte i Asker rådhus; Dere kan ingenting om vann»…. Ekspertisen skulle vel være i kommunen og at vi hadde hatt tillit til at de ville dele sin viten med oss, men på det tidspunktet hadde vi begynt å lære. Jeg trodde at en kommune og dens innbyggere hadde en felles interesse av å avdekke evt. feil eller mangler, men det viste seg at «om ærlighet varer lengst, så er det i alle fall dårligst betalt» sett fra vårt ståsted.

Når det gjelder kreditnotaene så har Asker kommune tydeligvis helt egne rutiner. Vi fikk 2 stk faktura fra kommunen 4/2-13 totalt kr.874 755,-, Asker kommune hevder at de krediterte disse 7/6-13 UTEN å informere Holmen Slipp Eiendom as, disse fakturaene ble lagt i vårt regnskap og vi trakk av mva kr.174 951,-, her måtte kommunen betale mva. Når disse ble kreditert i kommunen så fikk de tilbake dette beløpet og vi skulle ha betalt, det har vi ikke gjort. Så får vi nye fakturaer på samme beløp med nye fakturanummer den 27/8-13, vi kunne i praksis ha trukket av mva en gang til og vårt regnskap kunne fortsatt stått med samme gjeld til kommunen, selv om et sett fakturaer nå er nullet ut og kravet betalt.

Jeg kan ikke se noen annen årsak enn at Asker Kommune prøvde å utsette foreldelsesfristen, til tross for at de hevder, sitat: »Utstedelse av kreditnota ble i dette tilfelle valgt som løsning for å unngå renter på fakturaen, slippe purregebyr mm. Dette ble gjort for å være hyggelig, forståelsesfull og imøtekommende overfor saksøkte. Krediteringen ble for øvrig gjort av ansatte i kommunen som ikke har myndighet til å frafalle krav i en slik størrelsesorden.»

Den neste ikke utsendte «kreditnotaen» fra Asker kommune gjelder en kum hvor de hadde glemt å notere seg bytte av 2 stk. målere 14 mars 2011, slik at måleren talte «nedover» ved avlesning i desember 2012. Vi har aldri fått noen forklaring eller svar på dette fenomenet, det fremkommer først i et ankeutdrag. Sitat: Ved en feil ble dette vannmålerbytte imidlertid ikke registrert i kommunen før 9 januar 2013. Som følge av at kommunen ikke hadde registrert verken bytte av vannmåler eller det faktiske forbruket etter bytte av måler, ble det beregnet stipulert forbruk basert på foregående års(stipulerte) forbruk……Faktisk forbruk for denne måler i 2012 var på 1137. Overskytende forbruk er trukket fra på faktura for 2012, Faktura for målernummer 20070993 for 2012 ble således på 1137-762=375.
Denne rettelsen eller krediteringen kommer ikke fram på fakturaen, målerstand før og etter er ikke med, kun gebyr vann 375 og gebyr kloakk 375 for året 2012.
Vi mener disse krediteringene i beste fall viser en kreativ bokføring, vi som kunde har ingen mulighet til å se hva som har skjedd eller hvilket forbruk vi har hatt.

Ved bytte av målere i kum nord så ble vi ikke informert. Når kommunen i ettertid bytter om på målernummere,  (gjelder bimåler og hovedmåler), så er det interessant å vite hvilken måler som ble sendt til test og hvorfor. Det har vært agitert like varmt for begge som hovedmåler etter testen. Hva som ble gjort eller ikke gjort ved bytte vites ikke, men den ene måleren var tørr fordi den gikk til sommervann og ble skrudd av i oktober.

Har snakket med Erik Andrè Bergersen hos Ringerike Kommune, som kan fortelle hvordan de opptrer hvis det er en tvist eller noen som får avlest et alt for stort vannforbruk som ikke kan være riktig.
De tester vannmålere alltid på stedet før de tas ut og de har prosedyrer på hvordan de tar ut gamle vannmålere, setter på lokk og fyller de med vann i en bøtte, slik at intet belegg kan løsne. Som han sa til meg i morges var at ved å teste de på stedet opp mot en ny måler vil du fort kunne se på 100 liter vann om den/de gamle målerne viser svært uriktig måletall opp mot en ny vannmåler.

Asker Kommune tar en årlig leie på kr. 224.80 eks. mva.  per vannmåler per år.
Vi har 4 vannmålere og belastes hvert år med til sammen kr. 899.20 eks. mva.
Ringerike Kommune tar ikke leie for vannmålere til sine abonnenter.

Asker Kommune har tatt krediteringsgebyr for de store fakturaene utstedt ført 4.februar 2013 og kreditert 7.juni 2013 (intern kreditering hevder de og deres advokat).

Rapport fra Rambøl >>>

Rapport fra Rambøl >>>

                         VANNMÅLER HISTORIKK HOS HOLMEN SLIPP.
Område Nord – faktura historikk vannmåler m/kloakk til motorverksted.

Årstall                    Avlest forbruk m3 kubikkmeter

2005                                                          226
2006                                                          298
2007                                                          425
2008                                                          194                                                            
2009                                                          206         stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2010                                                          194         stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2011                                                          194         stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2012                                                          61657     mottatt målerkort og innsendt dette tallet som er «helt vilt»!
Måleren stod før på 7303 – etter 4 år 2009-2012 står den på 61657!
2013                                                          127        Måler byttet 7.mars 2013 – viser nå igjen et normalt forbruk.
2014                                                          108
2015                                                          192
2016                                                          115        Målerstand pr. 01/12-2016 = 542m3

 

Område Nord – faktura historikk vannmåler sommervann/bryggevann som er åpen kun 6mnd pr år.

Årstall                    Avlest forbruk m3 kubikkmeter

2005                                                          604
2006                                                          611
2007                                                          731
2008                                                          619
2009                                                          652         stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2010                                                          617         stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2011                                                          617         stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2012                                                          60026       mottatt målerkort og innsendt dette tallet som er «helt vilt»!
Måleren stod før på 5405 – etter 4 år 2009-2012 står den på 60026!
2013                                                          473        Måler byttet 7.mars 2013 – viser nå igjen et normalt forbruk.
2014                                                          339        
2015                                                          373
2016                                                          371        Målerstandpr. 01/12-2016 = 1556m3

Område Syd (haven) – faktura historikk vannmåler m/kloakk til personalrom i låven, klargjøringshall og til hovedhus.
Årstall                    Avlest forbruk m3 kubikkmeter vann m/kloakk avgift

2005                                                       710
2006                                                       705
2007                                                       781
2008                                                     1337           Hvorfor er tallet så meget høyere? Er det måleren?    
2009                                                     1410           stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2010                                                     1333           stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2011                                                     1333           stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2012     

Det ble byttet måler og avlest gammel måler av Asker Kommune sin egen rørlegger, uten at vi viste det og vi vet ikke hva som er gjort fordi det virker nesten som om det kan være byttet målere når den nye Elster måler til sommervann/bryggevann ble montert 14.mars 2011. Denne måleren stod før på 11105m3 og plutselig på 1137m3. Vi vet ikke hva som har skjedd!

2013                                                          528       
2014                                                          534
2015                                                          606
2016                                                          555        Målerstandpr. 01/12-2016 = 3360m3

Område Syd (haven) – faktura historikk vannmåler somnmervann/bryggevann som er åpen kun 6mnd pr. år.

Årstall                    Avlest forbruk m3 kubikkmeter vann m/kloakk avgift

2005                                                       281
2006                                                       527
2007                                                       195
2008                                                       227                             
2009                                                       239            stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2010                                                       226            stipulert ikke mottatt og ikke levert målerkort
2011                                                     3821                            

Det ble byttet måler og avlest gammel måler av Asker Kommune sin egen rørlegger, uten at vi viste det og vi vet ikke hva som er gjort fordi det virker som det var noe galt med måleren. Rørleggeren tok med seg måleren og uten at vi var til stedet eller fikk beskjed… derfor vet vi ikke hva som plutselig var årsaken til dette unormalt store forbruket. Vi hadde ikke hatt noen lekkasjer utover smålekkasjer på få kubikkmeter vann fra en ledning, skjøt eller kran som blir omgående reparert ved at en av stoppekranene blir satt på umiddelbart. Det ble montert ny vannmåler 14.mars 2014 og det sitter nå en Elster måler på sommervannet. Kommunens rørlegger tok med seg den gamle måleren men «glemte» den på verkstedet sitt og han ga hellere ikke kommunen beskjed om at måleren var byttet. Den ble byttet 14 mars og da var det skikkelig kaldt vær med mange minusgrader og kulden har lagt seg som et lokk i bunnen av kummen og ble jo ikke borte da rørleggeren ikke la på lokket og isolasjonsmatter slik det må gjøres for å unngå frost. Vi har et underbilag fra 28.aprisl 2011 fra vår rørlegger som da måtte ned i kummen og tine opp rør og vannmålere som var frosset. Vet ikke om dette samt vann med isslush eller krystaller har påvirket måler resultatet fordi plutselig hadde den nye måleren steget til 13169 fra 802(et forbruk på 12367m3 som vi fikk faktura på) når den ble avlest i desember 2012. Om dette skjedde når de frøs e.l. vites ikke fordi nå fra 2014 er målerne ok?
Vi skjønner ingen ting, men det er vel ikke kunden som skal forklare hva som har skjedd med en vannmåler vi leier?

2013                                                          2537      Vi forstår ikke dette tallet siden vi ikke har hatt vannlekkasje! 
2014                                                          322
2015                                                          221
2016                                                          427        Målerstandpr. 01/12-2016 = 16676m3